فناوری ثروت خلق نمی کند، بلکه مدیریت مناسب فناوری است که ثروت و خوشبختی را خلق می‌کند

جستجو TM / نشان های تجاری
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

www.aryait.ir

نام مالک : www.aryait.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.aryait.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.aryait.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.lordnet.ir

نام مالک : www.lordnet.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.lordnet.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.lordnet.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.ariawebhost.ir

نام مالک : www.ariawebhost.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.ariawebhost.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.ariawebhost.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.faplus.ir

نام مالک : www.faplus.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.faplus.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.faplus.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.ariaplus.ir

نام مالک : www.ariaplus.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.ariaplus.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.ariaplus.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش