فناوری ثروت خلق نمی کند، بلکه مدیریت مناسب فناوری است که ثروت و خوشبختی را خلق می‌کند

جستجو P / Patent
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

هیتر فوت پارچه ای چند منظوره و پتوی ترموستیک چند منظوره

نام مخترع : علی قاسم پور محل ثبت : اداره ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، ... شماره ثبت اختراع : 62738
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت : 1388-10-15

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۳

فروشنده :شبکه آفرینش

یخچال چند منظوره کوله ای

نام مخترع : علی قاسم پور محل ثبت : اداره ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، ... شماره ثبت اختراع : 22648
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-11-10

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۳

فروشنده :شبکه آفرینش

سمپاش کوله ای پنوماتیک چند منظوره

نام مخترع : علی قاسم پور محل ثبت : اداره ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 22648
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-08-24

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش

سامانه نوري CWDM هشت كاناله مرکز تحقیقات مخابرات ایران

نام مخترع : مرکز تحقیقات مخابرات ایران محل ثبت : اداره ثبت مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، ... شماره ثبت اختراع : 111111
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت : 1392-11-01

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش

ساخت آیفون بیسیم

نام مخترع : مهرداد لعلی محل ثبت : اداره ثبت مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، ... شماره ثبت اختراع : 111111
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت : 1392-11-01

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش